Målets värde räknas fram utifrån verksamhetens
förutsättningar och inte efter vad ägaren/vd:n 
önskar eller på annan grund bedömer vara rimligt. 
Anses det framräknade målvärdet  vara för lågt
ändras förutsättningarna så att ett högre målvärde
kan nås. Genom beräkning av både målets värde
och dess kostnad skapas full ekonomisk kontroll
inför genomförandebeslutet.

Aktiviteterna fastställs endast med utgångspunkt från det mål man önskar
nå och inte genom mer
eller mindre kvalificerade gissningar om vad man tror är bra för verksamheten.

 

Genom ett arbetssätt där relationen mellan förutsättningar och mål sätt i fokus kan
en ytterst harmonisk och effektiv arbetsmiljö skapas för verksamhetens medarbetare.
Detta leder bl.a. till en ökad produktivitet, mindre sjukskrivningskostnader och
kostnader i samband med ersättningsrekryteringar.

Arbetets resultat är ett optimalt underlag för beslut om genomförande, vägledning i genomförandearbetet samt grund för uppföljning av arbetets effekt.

Utgår endast från målet.

Genom uppdelning av arbetsuppgifter mellan GoPlan-ledare och kund kan tidsåtgången
för arbetet kortas ner betydligt jämfört med många andra metodföljda arbeten.
En fullständig identifiering av vilka aktiviteter som fodras för att nå verksamhetens mål, exempelvis ökad vinst, tar normalt 32 timmar fördelat på 6 workshops plus några timmar
för faktainsamling och resultatpresentation.

Ett GoPlan-arbete innebär inte att medarbetarna först ska komma överens om vilka
problem som finns inom verksamheten och sedan återigen försöka komma överens
om hur dessa åtgärdas. Ett arbetssätt som både kostar för mycket pengar och energi.

GoPlan-arbetet börjar istället med endast ett blankt papper samt åtta för ändamålet
utvalda nyckelpersoner från verksamheten. Därefter noterar man det mål man önskar nå och vidtar sedan ett mycket systematisk och kreativt arbete att med fakta, logik och samförstånd koppla det önskade målet hela vägen tillbaka till nutiden, samt de aktiviteter man måste utföra för att nå målet. Därefter beräknas kostnaden för att nå målet samt dess värde. När arbetet är klart kan man välja om man önskar genomföra GoPlan-resultatet i verkligheten eller återgå till den ursprungliga situationen.

Effektiv arbetstid

Ingen nulägesanalys.

Optimalt beslutsunderlag.

Välmående personal.

Hur genomförs GoPlan-arbetet.

Fokuserar på värdeskapande.

Ett GoPlan-arbete leds av en GoPlan-ledare från Scandinavian Enterprise Consulting.
Stor vikt i arbetet är att kunden endast utför de uppgifter som skapar värde för dennes verksamhet. Kunden ska således inte fokusera på att göra rätt i metoden, dokumentera
eller på annat sätt administrera arbetets gång och resultat. Samtliga dessa uppgifter
handläggs istället av GoPlan-ledaren. Kunden genomgår inte heller någon metodutbildning, utan lär sig endast vad denne behöver under arbetets gång.

SEC stödjer: